Máte už vytvorený účet? Vytvoriť nový

Správa účtu

Obchodné podmienky

8. 2. 2022

vydané spoločnosťou
Forscope a.s.
so sídlom na adrese Lidická 960/81, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká republika
IČO: 048 85 414
zapísanou v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 8720
pre kúpne zmluvy, rámcové zmluvy v B2B vzťahoch vrátane kúpnych zmlúv uzavretých prostredníctvom webového rozhrania alebo elektronickej pošty.

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.     Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) vydané spoločnosťou Forscope a.s., so sídlom na adrese Lidická 960/81, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 048 85 414, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 8720 (ďalej len „Predávajúci“), upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri ich príslušných obchodných činnostiach vznikajúce medzi Predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „Kupujúci“):

1.1.1.     na základe a v súvislosti s kúpnymi zmluvami vrátane kúpnych zmlúv uzavretých prostredníctvom webového rozhrania alebo elektronickej pošty;

1.1.2.   na základe a v súvislosti s rámcovou kúpnou zmluvou (ďalej len „Rámcová zmluva“);

1.1.3.   na základe a v súvislosti s jednotlivými kúpnymi zmluvami uzavretými na základe Rámcovej zmluvy.

1.2.    Kúpna zmluva v zmysle článku 1.1.1 Obchodných podmienok a jednotlivá kúpna zmluva v zmysle článku 1.1.3 Obchodných podmienok uzavreté na základe Rámcovej zmluvy sa ďalej označujú len „Kúpna zmluva“.

2. PRODUKTY, KTORÉ PONÚKA PREDÁVAJÚCI

2.1.   V rámci svojej obchodnej činnosti Predávajúci ponúka na predaj:

2.1.1.   rozmnoženiny počítačových programov1, pre ktoré boli práva na verejné rozširovanie vyčerpané v rámci územia Európskej únie v zmysle ustanovení článku 4 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov, v platnom znení (ďalej len „Rozmnoženiny použitého softvéru“);

2.1.2. rozmnoženiny počítačových programov, ktoré pred ich predajom Kupujúcemu nepoužíval žiadny iný používateľ; (ďalej spoločne len „Produkty“ alebo jednotlivo len „Produkt“).

2.2.    Produkty nezahŕňajú poskytovanie technickej alebo používateľskej podpory pre prevádzku samotného softvéru (rozmnoženina ktorého je dodaná na základe Kúpnej zmluvy) alebo poskytovanie aktualizácií či opráv takého softvéru Predávajúcim alebo inou treťou stranou (majiteľom práv). Majiteľ práv však môže takéto služby poskytovať.


1 Jednotlivé rozmnoženiny sa niekedy bežne a nepresne označujú ako licencie; v prípade Rozmnoženín použitého softvéru však nejde o priradenie alebo predaj licencie, ide skôr o prevod vlastníckych práv k rozmnoženine počítačového programu. Tieto rozmnoženiny potom Kupujúci používa priamo podľa zákona.

3. PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY

3.1.   Na základe Kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje, že odovzdá Produkty a prevedie vlastnícke právo k Produktom na Kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje, že prevezme Produkty a zaplatí Predávajúcemu ich kúpnu cenu.

4. KÚPNA CENA PRODUKTOV A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.   Kúpna cena Produktov, dátum splatnosti platby a ďalšie platobné podmienky sa dohodnú v Kúpnej zmluve.

4.2.    V prípade každej bezhotovostnej platby je povinnosť Kupujúceho splnená, len čo sa na účet Predávajúceho pripíše požadovaná suma.

4.3.    V prípade, že sa Kupujúci omešká s platbou kúpnej ceny Produktov, preddavku na ňu alebo iných platieb na základe Kúpnej zmluvy, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a/alebo pozastaviť plnenie akejkoľvek povinnosti voči Kupujúcemu, ktorá vyplýva z akejkoľvek Kúpnej zmluvy, až kým Kupujúci nezaplatí všetky peňažné záväzky voči Predávajúcemu.

4.4.    Pohľadávky voči Predávajúcemu je možné jednostranne započítať voči kúpnej cene Produktov alebo iným dlhom na základe Kúpnej zmluvy len ak je takáto pohľadávka splatná a Predávajúcim uznaná písomne čo sa týka jej dôvodu a výšky alebo ak je takáto pohľadávka pohľadávkou Kupujúceho, o ktorej bolo s konečnou platnosťou rozhodnuté v súdnom alebo rozhodcovskom konaní.

4.5.    Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak tak stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, Predávajúci vydá na platby uskutočnené na základe Kúpnej zmluvy daňový doklad – faktúru a odošle ju v elektronickom formáte na elektronickú e-mailovú adresu Kupujúceho.

5. DODANIE PRODUKTOV

5.1   V prípade, že je Produkt, ktorý bude dodaný podľa Kúpnej zmluvy nehmotný, dodanie takého Produktu bude znamenať odovzdanie príslušného dokumentu (Predávajúcim nazývaného „vlastnícka dokumentácia“) alebo čísla licencie (produktového kľúča) vrátane ich odovzdania prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu Kupujúceho.

5.2  Vlastnícke právo k Produktom prejde na Kupujúceho po zaplatení plnej kúpnej ceny Produktov.

5.3   V prípade, že má Kupujúci záujem o rozširovanie Rozmnoženín použitého softvéru mimo územia Európskej únie, Kupujúci tak robí na vlastnú zodpovednosť a je povinný nezávisle určiť, či je takéto rozširovanie alebo používanie Rozmnoženín použitého softvéru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými na príslušnom území.

6. ZÁRUKA PREDÁVAJÚCEHO

6.1   Čo sa týka Rozmnoženín použitého softvéru, Predávajúci ručí za to, že:

6.1.1   ak nie je výslovne dohodnuté inak, rozmnoženina použitého softvéru predaná Kupujúcemu na základe Kúpnej zmluvy je rozmnoženina, pre ktorú boli vyčerpané práva výrobcu softvéru na jej rozširovanie pre územie Európskej únie;

6.1.2   ak bude mať Rozmnoženina použitého softvéru právnu chybu, nároky Kupujúceho budú uspokojené dodaním inej, bezchybnej Rozmnoženiny použitého softvéru alebo vrátením kúpnej ceny chybnej Rozmnoženiny použitého softvéru. Kupujúci teda nebude oprávnený požadovať od Predávajúceho odstránenie právnej chyby Rozmnoženiny použitého softvéru;

6.1.3   ak bude mať Rozmnoženina použitého softvéru technickú chybu, v zmysle, že inštalácia alebo prevádzka uvedenej Rozmnoženiny použitého softvéru nebude možná z dôvodov obsiahnutých v uvedenej rozmnoženine, nároky Kupujúceho budú uspokojené dodaním inej, bezchybnej Rozmnoženiny použitého softvéru alebo vrátením kúpnej ceny chybnej Rozmnoženiny použitého softvéru. Kupujúci teda nebude oprávnený požadovať od Predávajúceho odstránenie technickej chyby Rozmnoženiny použitého softvéru.

7. VLASTNOSTI PRODUKTOV

7.1  Ak nie je dohodnuté inak, práva a povinnosti zmluvných strán čo sa týka chýb Produktov sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.2   Kupujúci uznáva a súhlasí s tým, že Predávajúci nemá vplyv ani nenesie zodpovednosť za funkciu alebo funkčnosť samotného softvéru (rozmnoženina ktorého sa dodáva na základe Kúpnej zmluvy) vrátane výskytu chýb v softvéri, ani za kompatibilitu softvéru s konkrétnym hardvérom alebo inými počítačovými programami. Kupujúci uznáva a súhlasí s tým, že Predávajúci nenesie zodpovednosť za vhodnosť použitia samotného softvéru (rozmnoženina ktorého sa dodáva na základe Kúpnej zmluvy) na potreby Kupujúceho alebo tretej strany.

7.3    Ak má Produkt chybu, Predávajúci uspokojí práva Kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby v tomto poradí a týmto spôsobom: dodanie chýbajúceho Produktu, dodanie iného bezchybného Produktu ako náhrady za Produkt s chybou, poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny Produktu.

7.4   Ak budú práva vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za chyby vyriešené dodaním iného kusu Produktu:

7.4.1.    Predávajúci odošle nový kus Produktu Kupujúcemu do štrnástich (14) dní odo dňa vybavenia záručnej reklamácie Predávajúcim;

7.4.2.  ani Kupujúci, ani žiadna iná osoba, ktorej Kupujúci priamo alebo nepriamo poskytol Produkt, ktorý je predmetom záručnej reklamácie (napríklad koncový používateľ), nesmie používať takýto reklamovaný Produkt, pričom zákazom používania na tieto účely sa rozumie najmä zákaz používania čísla licencie (produktového kľúča) reklamovaného kusu Produktu.

8. ZÁRUČNÁ REKLAMÁCIA

8.1.   Práva Kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za chyby si Kupujúci uplatní v textovej forme prostredníctvom elektronickej pošty na nasledujúcu adresu Predávajúceho: [email protected] (ďalej len „Záručná reklamácia“) bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr šesť (6) mesiacov od dodania Produktu.

8.2.   Pri uplatňovaní Záručnej reklamácie Kupujúci poskytne Predávajúcemu všetku dokumentáciu a informácie, ktoré mu dodal Predávajúci spolu so zakúpeným Produktom, alebo ktoré sú spojené s Kúpnou zmluvou, na základe ktorej sa uplatňuje Záručná reklamácia.

8.3.   Uplatnenie Záručnej reklamácie Kupujúcim nemá vplyv na povinnosť Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu Produktu alebo si splniť iné povinnosti voči Predávajúcemu.

9. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO

9.1.   Ak nie je uvedené inak, práva a povinnosti vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za škodu voči Kupujúcemu by mali byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9.2.   Predpokladom pre právo na náhradu škody je okamžité oznámenie Predávajúcemu o vzniku škody alebo o tom, že môže dôjsť ku škode.

9.3.   V prípade škody na strane Kupujúceho v súvislosti so zodpovednosťou Predávajúceho za chyby Produktov sa zmluvné strany, po zohľadnení všetkých okolností týkajúcich sa uzavretia Kúpnej zmluvy, dohodli na obmedzení náhrady za akúkoľvek takú potenciálnu škodu, ktorá vznikne Kupujúcemu, pokiaľ Predávajúci nespôsobil túto škodu zámerne alebo z hrubej nedbanlivosti, tak, že celková náhrada za akúkoľvek škodu, ktorá vznikla z tohto dôvodu vrátane ušlých ziskov, sa obmedzí na sumu, ktorú Kupujúci skutočne zaplatil ako kúpnu cenu Produktov podľa Kúpnej zmluvy, v rámci ktorej k škode došlo.

9.4.   Predávajúci nemá presnú predstavu ani informácie o tom, na aký účel alebo na aké činnosti bude Kupujúci alebo akákoľvek iná strana Produkty používať. Po zohľadnení tohto, ako aj akýchkoľvek iných okolností týkajúcich sa uzavretia Kúpnej zmluvy, zmluvné strany stanovujú, že celková predvídateľná škoda vrátane ušlých ziskov, ktorá by mohla vzniknúť Kupujúcemu v súvislosti so zodpovednosťou Predávajúceho za chyby Produktov, sa môže rovnať maximálne sume, ktorú Kupujúci skutočne zaplatil ako kúpnu cenu Produktov podľa Kúpnej zmluvy, v rámci ktorej k škode došlo.

10. INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

10.1.   Kupujúci súhlasí s prijímaním informácií týkajúcich sa tovarov, služieb alebo podnikania Predávajúceho, ako aj obchodných správ od Predávajúceho odosielaných na elektronickú adresu Kupujúceho.

11. OCHRANA INFORMÁCIÍ

11.1.   Ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú písomne inak, všetky informácie o obsahu Kúpnej zmluvy sa budú považovať za dôverné.

11.2.   Informácie, ktoré sa stanú verejne známe bez zavinenia Predávajúceho, sa nebudú považovať za dôverné podľa tohto článku.

11.3.   Kupujúci sa zaväzuje, že bude po dobu trvania Kúpnej zmluvy a tri (3) roky po skončení platnosti Kúpnej zmluvy uchovávať všetky informácie uvedené v Kúpnej zmluve ako prísne dôverné. Bez písomného povolenia Predávajúceho nesmie Kupujúci používať dôverné informácie vo svoj vlastný prospech ani v prospech tretej strany, ak by bolo takéto použitie v rozpore so záujmom Predávajúceho. Kupujúci súhlasí s tým, že bude zachovávať dôvernosť iných skutočností, ktorých sprístupnenie tretím stranám by mohlo akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť obchodné záujmy alebo dobrú povesť Predávajúceho. Kupujúci môže sprístupniť dôverné informácie svojim poradcom, na ktorých sa vzťahuje povinnosť zachovávať dôvernosť.

11.4.   Zmluvná strana sa nebude považovať za porušujúcu Kúpnu zmluvu, ak strana, v súlade s právnymi predpismi, sprístupnila dôverné informácie súdom, správnym orgánom alebo iným stranám na základe povinnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1.  V prípade, že vzťah založený Rámcovou zmluvou alebo Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany súhlasia s tým, že vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom Českej republiky, s vylúčením aplikácie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru a s vylúčením aplikácie obvyklých obchodných zvyklostí. České súdy budú mať právomoc a kompetenciu rozhodovať o sporoch vyplývajúcich z Rámcovej zmluvy a Kúpnej zmluvy.

12.2. Kupujúci nebude oprávnený postúpiť svoje prípadné pohľadávky z Rámcovej zmluvy alebo Kúpnej zmluvy tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho.

12.3. Ustanovenia odchylné od Obchodných podmienok je možné dohodnúť v Rámcovej zmluve alebo Kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia v Rámcovej zmluve alebo Kúpnej zmluve budú mať prednosť pred ustanoveniami Obchodných podmienok.

12.4. Ustanovenia Obchodných podmienok tvoria neoddeliteľnú súčasť Rámcovej zmluvy a Kúpnej zmluvy.

 

V Brne dňa 8. februára 2022.

Forscope a.s.

Položka bola pridaná košíka