Máte už vytvorený účet? Vytvoriť nový

Správa účtu

Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní osobných údajov

14. 2. 2022

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

Spoločnosť Forscope a.s. vykonáva spracúvanie vašich osobných údajov tak, ako je to potrebné na plnenie Dohody o kúpe (alebo na realizáciu opatrení prijatých pred uzavretím takejto Dohody o kúpe), a ďalej vykonáva spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré je potrebné na plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

1. IDENTITA A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

1.1. Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť Forscope a.s., so sídlom na adrese Lidická 960/81, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 048 85 414, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 8720 (ďalej len „Správca“).

1.2. Kontaktné údaje Správcu sú nasledovné: dodacia adresa Lidická 81, 602 00 Brno, Česká republika, e-mailová adresa [email protected].

1.3. Správca neurčil úradníka pre ochranu údajov.

2. PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je skutočnosť, že takéto spracúvanie je potrebné na:

2.1.1. plnenie Dohody o kúpe medzi vami a Správcom alebo na realizáciu opatrení Správcom pred uzavretím takejto Dohody o kúpe v zmysle článku 6, ods. 1, písmeno b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“);

2.1.2. dodržiavanie zákonných povinností, ktoré sa vzťahujú na Správcu v zmysle článku 6, ods. 1, písmeno c) Nariadenia, a to najmä plnenie povinností uložených Správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, v platnom znení, zákonom č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmov, v platnom znení, a zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve, v platnom znení.

3. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracúvania vašich osobných údajov je plnenie Dohody o kúpe alebo realizácia opatrení Správcom pred uzavretím takejto Dohody o kúpe a plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností Správcom.

3.2. Neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie Správcom v zmysle článku 22 Nariadenia.

4. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Vaše osobné údaje sa budú spracúvať po dobu trvania účinkov práv a povinností podľa Dohody o kúpe, ako aj po dobu potrebnú na účely archivácie v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najdlhšie však po dobu určenú vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

5. INÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Inými príjemcami vašich osobných údajov môžu byť osoby, ktoré pre Správcu poskytujú technické služby v súlade s pokynmi Správcu (sprostredkovatelia osobných údajov) vrátane prevádzky softvéru a uchovávania údajov, ako aj osoby poskytujúce komunikáciu so zákazníkmi alebo potenciálnymi zákazníkmi Správcu.

5.2. Príjemcami vašich osobných údajov na plnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť aj orgány finančnej správy alebo iné príslušné orgány v prípadoch, kde to správcom ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

5.3. Správca nemá v úmysle preniesť vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

6.1. Za podmienok stanovených v Nariadení máte právo požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom, máte právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, alebo na obmedzenie ich spracúvania, a právo na prenosnosť vašich osobných údajov.

6.2. Ak sa domnievate, že spracúvaním vašich osobných údajov sa porušilo alebo porušuje Nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

6.3. Nemáte povinnosť poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie vašich osobných údajov je nutná požiadavka na uzavretie a plnenie Dohody o kúpe a bez poskytnutia vašich osobných údajov nie je možné uzavretie Dohody o kúpe alebo jej plnenie Správcom.

Položka bola pridaná košíka